EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

15.01.2021 - Čiastka 4

5 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

6 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

7 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

14.01.2021 - Čiastka 3

4 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 12. januára 2021 č. 519 k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie

12.01.2021 - Čiastka 2

3 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 8. januára 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

11.01.2021 - Čiastka 1

1 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

2 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

31.12.2020 - Čiastka 152

452 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

453 / 2020 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

30.12.2020 - Čiastka 151

427 / 2020 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

428 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 29. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z.

429 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

430 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. decembra 2020, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

431 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021

432 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021

433 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 47/2019 Z. z.

434 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z.

435 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

436 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2020, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.

437 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

438 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

439 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 224/2017 Z. z.

440 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

441 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2020, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu

442 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov

443 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

444 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

445 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2020, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu

446 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

447 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 21. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

448 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

449 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. decembra 2020, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

450 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

451 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

29.12.2020 - Čiastka 150

414 / 2020 Z.z. ... ÚSTAVNÝ ZÁKON z 28. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

415 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 28. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z.

416 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 2. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

417 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

418 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 8. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

419 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 1. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

420 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 1. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

421 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 8. decembra 2020, o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

422 / 2020 Z.z. ... ÚSTAVNÝ ZÁKON z 9. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

423 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 9. decembra 2020, o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva

424 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 8. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

425 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 9. decembra 2020 o štátnom rozpočte na rok 2021

426 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 10. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

23.12.2020 - Čiastka 149

410 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 9. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

411 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov

412 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

413 / 2020 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 15. decembra 2020, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Nedeľa, 17. január 2021
Meniny má Nataša, zajtra Bohdana
USD* 1.2123-0.0001
GBP* 0.8900+0.0006
CZK* 26.1630-0.0270
HUF* 359.9900+0.4200
PLN* 4.5375-0.0004
SEK* 10.1305+0.0246
HRK* 7.5535-0.0155
CHF* 1.0770-0.0035
RUB* 89.0364-0.0536

  15:44 - PSA a FCA dokončili fúziu, vznikol štvrtý najväčší výrobca áut

  15:25 - Šefčovič: Peniaze z fondu obnovy by mohli prísť pred letom

  13:16 - Hospodárenie železníc je úzko späté s koronakrízou

  13:13 - Prioritou ministerstva hospodárstva je aj dostavba Mochoviec

  13:08 - Kórea schválila export slovenských mliečnych výrobkov

  16.01.2021, 15:53 - Problémom pri obstarávaní nájomných bytov sú najmä pozemky, tvrdí ÚVO

Bratislava-2°C   
Košice-6°C   
Poprad-10°C   
Žilina-7°C   
Zvolen1°C   
Viedeň-3°C   
Praha-4°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0